Interpretacja przepisów podatkowych

Interpretacja w sprawie kosztów uzyskania przychodów

We wniosku przedstawionym przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni analizowany jest problematyka kosztów uzyskania przychodów w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. Dokument zwraca uwagę na konieczność indywidualnej interpretacji każdego wydatku, mając na względzie jego bezpośredni związek z generowaniem przychodu oraz racjonalność działania. Kluczowe jest tutaj zrozumienie, że nie wszelkie wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych automatycznie kwalifikują się jako koszty uzyskania przychodów. Zwraca się także uwagę na imperatyw udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a osiągniętym lub zamierzonym do osiągnięcia przychodem. Zdaniem Naczelnika, analizowane szkolenie mogłoby spełniać kryteria umożliwiające zaliczenie jego kosztów do kosztów uzyskania przychodów, o ile podatnik będzie w stanie wykazać, że nabyte umiejętności bezpośrednio przyczynią się do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 24.04.2007r.

Na podstawie art. 14a § 1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku P. …. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresy i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kosztów szkolenia zawodowego stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U z a s a d n i e n i e
Z treści złożonego wniosku wynika, że podatniczka jest psychoterapeutką wykonującą ten zawód od kilku lat. Jego specyfika wymaga bardzo wysokich standardów pracy, stałego podwyższania swoich kwalifikacji, świadomości siebie i procesów dziejących się w terapii, monitorowania swojej pracy.
Pytanie podatniczki:
Czy koszty szkolenia zawodowego mogę wliczać w koszty uzyskania przychodu?

Stanowisko podatnika:
Szkolę się w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej w (…) szkolenie trwa 5 semestrów, a mam już za sobą 1. Są to wnikliwe studia, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z różnego rodzaju najtrudniejszymi zaburzeniami psychicznymi człowieka. Zatem szkolenie to jest niezbędne do wykonywania przeze mnie pracy w sposób jak najbardziej możliwie profesjonalny co przekładać się będzie na rozwój mojej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni stwierdza, co następuje : zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przychodów.

Przyjmuje się zatem, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy przypadek poza wyraźnie wskazanym w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalnością działania dla osiągnięcia przychodu.

Przesłanką negatywną zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest warunek, aby wydatek nie został ujęty w katalogu wydatków nieuznawanych w rozumieniu przepisów podatkowych za tego rodzaju koszt. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawa przewiduje szeroki wykaz omawianych wydatków.

Zauważyć należy, że jest to lista zamknięta oznacza to, że wydatki wymienione w art. 23 wym. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są uznawane za koszty. Natomiast inne nie wymienione w art. 23 wydatki mogą być uznane za koszt, o ile istnieje związek przyczynowo skutkowy. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, do których zalicza się wydatki na studia, nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do obciążenia ich wartością kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego uprawnienia konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zamiar osiągnięcia przychodu. Za wydatki uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza uznać należy wyłącznie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatniczce nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nadmienić należy jednak, iż na osobie która osiąga przychody z działalności gospodarczej, spoczywa ciężar wskazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami (w tym także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych), a osiąganymi przychodami z tej działalności.

Wskazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym, stwierdza Pani, że uzyskanie wiedzy poprzez udział w szkoleniu trwającym 5 semestrów spowoduje wykonywanie działalności gospodarczej najbardziej profesjonalny sposób – co przekładać się będzie na rozwój wymienionej działalności gospodarczej – tak więc w świetle powyższego może Pani wydatki z tytułu opłaty za szkolenie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.