Zwrot podatku

Zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu na Twój rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego.

Jeżeli Twój numer osobistego rachunku bankowego, wskazany w latach wcześniejszych, pozostaje nadal aktualny, to nie musisz go wskazywać w składanym zeznaniu. Jeśli nie zgłosiłeś numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, to możesz go podać w składanym zeznaniu lub złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące Twojego konta bankowego.

Jeśli nie posiadasz rachunku bankowego lub nie dokonasz jego zgłoszenia do organu podatkowego, to nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym, pomniejszonym o koszty zwrotu. Jeżeli wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a nie wskazałeś rachunku, na który ma zostać zwrócona, to podlega ona zwrotowi w kasie.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, to w składanym zeznaniu podatkowym poinformuj o tym. Podaj również swój numer telefonu lub adres e-mail, co ułatwi organowi podatkowemu kontakt z Tobą.

Terminy zwrotu nadpłaty

  • 3 miesiące od dnia złożenia zeznania, jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu papierowego,
  • 45 dni od dnia złożenia zeznania, jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.
  • aby śledzić status zwrotu nadpłaty, możesz zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i skorzystać z usługi „Zwroty podatków”.
  • posiadając ważną Kartę Dużej Rodziny (KDR) i składając zeznanie drogą elektroniczną, możesz skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku.

Pytania i odpowiedzi

Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwracana w terminie 45 dni w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od jakiego momentu jest liczony termin 45 dni do zwrotu nadpłaty, gdy skorzystam z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie zaakceptuję go i stanie się ono zeznaniem złożonym automatycznie?

W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań (PIT-36, PIT-37, PIT-38) za 2022 rok przypada 2 maja, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 3 maja.

Czy korzystając z usługi Twój e-PIT, rozliczając się indywidualnie na PIT-37, mogę wskazać – jako numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu – numer rachunku bankowego swojego małżonka?

Nie, w przypadku rozliczenia indywidualnego podajesz wyłącznie rachunek, którego jesteś posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jesteś, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

W pierwotnym zeznaniu nie uwzględniłem ulgi na dzieci i przed 2 maja skorygowałem zeznanie podatkowe za 2022 rok. Z korekty zeznania wynika nadpłata podatku. Czy muszę złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żeby uzyskać jej zwrot?

Nie, jeżeli złożyłeś korektę za 2022 r. do 2 maja, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy Ci bez wniosku.